IEEE C/DC 1857 Working Group
IEEE Audio Video Coding Working Group (1857 WG)

Contributor List of IEEE 1857-2013

No.NameAffiliationRole
1Xiaopeng Fan
2Yun He
3Tiejun Huang
4Xiangyang Ji
5Guoping Li
6Fan Liang
7Jian Lou
8Yan Lu
9Siwei Ma
10Qiang Wang
11Ronggang Wang
12Zhenyu Wang
13Feng Wu
14Lianhuan Xiong
15Lu Yu
16Zhihua Zeng
17Li Zhang
18Xianguo Zhang
19Haiwu Zhao
20Jianhua Zheng
21Xiaozhen Zheng