IEEE P2861.x Family Standards

Mobile Gaming WG

Project

  • IEEE P2861 – Standard for Mobile Gaming Performance Evaluation and Optimization

Chair
Selen Xu, [email protected]

Vice Chair
Zitao Wang, Huawei

Secretary
Magic Xie, Transsion

Editor

Yajun Zhang, Tencent

Gaming Experience WG

Project

  • IEEE P2861.1 – Standard for Troubleshooting Touch Operation Issues for Mobile Gaming

Chair
Selen Xu, [email protected]

Vice Chair
Xiaopu Wang, OPPO

Secretary
Kai Hong, Tencent
Brian Hu, Blackshark

Editor

Yajun Zhang, Tencent

Open Integration WG

Projects

  • IEEE P2861.2 – Standard for Mobile Gaming Systems Integration Framework
  • IEEE P2861.3 – Standard for Haptic Interface Enhancement for Mobile Gaming

Chair
Selen Xu, [email protected]

Vice Chair
Nannan Wang, Xiao Mi

Secretary
Lina Gao, Tencent
Ru Li, Tencent Music Entertainment

Editor

Yajun Zhang, Tencent

Game Voice WG

Projects

  • IEEE P2861.4 – Standard for Game Voice Enhancement for Mobile Gaming

Chair
Muyong Cao, [email protected]

Vice Chair

Zhimin Du, Qualcomm

Secretary

Haibin Hu, BlackShark

Editor

Yajun Zhang, Tencent