IEEE C/DC 3122 Working Group
IEEE Intelligent Data Processing and Compression for Internet of Things Working Group (3122 WG)

Members

No. First Name Last Name Affiliation
1 Jinghui Lu Vimicro Corp.
2 Chaowu Chen ZhongDun
3 Wen Ji Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
4 Feng Wu USTC
5 Yuhua Lu TCSP
6 Lei Gao ZhongDun
7 Zilong Yu ZhongDun
8 Song Qiu Vimicro Corp.
9 Darui Sun Vimicro Corp.
10 Wei Ma ZXELEC
11 Meng Zhao IEEE
12 Xiaoxu Luan PCL
13 Qian Dong TCSP
14 Jun Han ZXELEC