Members

Chair: Jiaming Gao  (Hubei Standardization and Quality Institute)

Vice Chair: XIAO ZHU (Huazhong University of Science and technology)

Secretary : Qiong Chen(Hubei Standardization and Quality Institute)

Xianze Xu (Wuhan University)

Libo Li (Raycus Laser)

Zheng Li (Pentachutian Laser)

Ting Li (HG Laser)

Chao Chen (China Optics Society)

Aixin Feng (WenZhou University)

Feixing Lu (HG Laser)

Zhongming Yang (Pentachutian Laser)

Changjun Chen (Suzhou University)

Wei Liang (Hubei Standardization and Quality Institute)

Zhengyan Li (Huazhong University of Science and Technology)

Xiaoxu Liu (Raycus Laser)