Members

Last Name First Name Affiliation
Wang Qiang Beihang University
Xu Yumeng Hikvision
Ma Zhan Nanjing University
Wang Xining Nanjing University
Chen Tong Nanjing University
Lu Ming Nanjing University
Jia Chuanmin Peking University
Liu Jiaying Peking University
Hu Yueyu Peking University
Wang Dezhao Peking University
Ge Ziqing Peking University Digital Media Research Center
Zhang Yufeng Shanghai Jiaotong University
Chen Yihang Shanghai Jiaotong University
Ding Ding Tencent America
Wang Wei Alibaba
Jin Dengchao Tianjin University
Lei Jianjun Tianjin University
Li Ge Tianjin University
Niu Yuqing Tianjin University
Li Li University of Science and Technology of China
Yang Kun University of Science and Technology of China
Lin Jianping University of Science and Technology of China
Wang Yefei University of Science and Technology of China
Yang Runyu University of Science and Technology of China
Zhang Zuqiu University of Science and Technology of China
Liu Dong USTC
Liu Kang USTC
Wu Feng USTC
Feng Aolin USTC
Dong Cunhui USTC
Liu Feiyang Wuhan University
Chen Zhenzhong Wuhan University
Wang Huairui Wuhan University
Bai Yaxian ZTE