Members

No. Last Name First Name Affiliation Roster
1 Tian Yonghong Peking University, Pengcheng Lab Chair
2 Yang Chao Peking University Vice Chair
3 Luan Xiaoxu PCL Secretary
4 Chen Guangyao Peking University Voting Member
5 Hu Xinyi Zhejiang University Voting Member
6 Jiang Wei Tencent America Voting Member
7 Jun Li CloudWalk Technology Co., Ltd. Voting Member
8 Li Yurui pku Voting Member
9 Li Xiaoru Baidu Voting Member
10 Li Jun Yuan Cong Tech Voting Member
11 Lin Mingbao Xiamen University Voting Member
12 Wang Yaowei Pengcheng laboratory Voting Member
13 Wang Wei Tencent America Voting Member
14 Wang Peisong CASIA Voting Member
15 Wang yu Maide Voting Member
16 Wu Geng Shangtang Tech Voting Member
17 Yang Fan Huawei Voting Member
18 Zhan Ke MindSpore Voting Member
19 Zhang Chong Peking University & Peng Cheng Lab Voting Member
20 Zhao Meng IEEE Observer
21 Zhao Hengrui USTC Voting Member
22 zheng Xiawu Xiamen University Potencial Member
23 Zheng Jianhua AVSA Potencial Member